Li River, Xingping

Li River, Xingping - China
Karst mountains, Xingping, Guangxi province

Return to: China or Image Galleries