Xingping town

Xingping town - China, Guangxi Province
Evening light over Xingping, Guangxi