Li River, Xingping

Li River, Xingping - China, Guangxi Province
Karst mountains, Xingping, Guangxi province